60-965 Poznań

ul.Piotrowo 3a

tel. +48 61 6652397

fax +48 61 6652389

e-mail:napisz do nas


Studium podyplomowe TECHNIKA ŚWIETLNA - TEORIA I PRAKTYKA


Kapitał Ludzki                                      Politechnika Poznańska                                                     Unia Europejska

Podstawowe informacje

Zakład Techniki Świetlnej i Elektrotermii Politechniki Poznańskiej zaprasza absolwentów wyższych szkół technicznych, posiadających dyplom magistra inżyniera lub dyplom inżyniera/ licencjata do udziału w Studium Podyplomowym TECHNIKA ŚWIETLNA - Teoria i Praktyka (TŚw -TiP).


Zakres tematyczny Studium obejmuje podstawowe działy techniki świetlnej. Uczestnicy studium podczas wykładów, zajęć i ćwiczeń laboratoryjnych będą mogli zapoznać się m.in. z podstawami techniki świetlnej, fotometrią i kolorymetrią, zasadami projektowania oświetlenia, techniką oświetlania, sprzętem oświetleniowym, zastosowaniem światła w architekturze i sztuce, zagadnieniami cieplnymi w urządzeniach oświetleniowych oraz komputeryzacją projektowania i wizualizacją komputerową w technice świetlnej. W trakcie zajęć uczestnicy nabędą także praktycznych umiejętności stosowania aktualnych norm i przepisów w projektach instalacji i urządzeń oświetleniowych przy wykorzystaniu najnowszych produktów przemysłu oświetleniowego.

W poniższej tabeli - planowany rozkład zajęć w I i II semestrze

Lp.

Zagadnienia

Studium

Semestr I

Semestr II

Wykł.

Lab.

Wykł.

Lab.

1

 Podstawy techniki świetlnej

10

162

 Fotometria i kolorymetria

14

9


9

3

 Zasady projektowania oświetlenia


 

8

 

4

 Technika oświetlania

24

105

 Sprzęt oświetleniowy

2020

6

 Światło w architekturze i sztuce14

16

7

 Zagadnienia cieplne w urządzeniach oświetleniowych


 

4

 

8

 Komputeryzacja projektowania w technice świetlnej6

20

9

 Wizualizacja komputerowa w technice świetlnej

 


 

10

Razem:

68 + 35

32 + 75

Poniżej zakres i tematyka prowadzonych zajęć.

1. PODSTAWY TECHNIKI ŚWIETLNEJ: podstawowe pojęcia, wielkości i jednostki techniki świetlnej; podstawowe prawa techniki świetlnej; skuteczność promieniowania w wywoływaniu wrażeń wzrokowych; związki pomiędzy podstawowymi wielkościami fotometrycznymi; budowa oka, przebieg procesu widzenia; rodzaje wrażeń wzrokowych; podstawowe funkcje narządu wzroku; adaptacja, akomodacja, pole widzenia, ruchy gałek ocznych; czynniki sprzyjające zmęczeniu wzroku; obliczanie podstawowych wielkości fotometrycznych; oddziaływanie światła z materią - odbicie, przepuszczanie i pochłanianie strumienia świetlnego]. Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych wielkości fotometrycznych, praw i zasad techniki świetlnej oraz fizjologii widzenia.

2. FOTOMETRIA I KOLORYMETRIA: warunki wykonywania pomiarów fotometrycznych; wzorce fotometryczne i spektrofotometryczne; analiza błędów niepewności i niepoprawności pomiarowej; własności fotoprzetworników; korekcja widmowa i przestrzenna fotoprzetworników; metody pomiaru podstawowych wielkości fotometrycznych; geometryczne systemy prezentacji własności fotometrycznych źródeł światła i opraw oświetleniowych; sposoby prezentowania przestrzennych i płaskich rozkładów wielkości fotometrycznych; budowa i kalibracja mierników do pomiaru luminancji i natężenia oświetlenia; podstawy kolorymetrii; układy współrzędnych kolorymetrycznych X, Y, Z; U, V, W; CIE Lab; obliczenia i pomiar barwy]. Celem przedmiotu jest poznanie warunków i zasad wykonywania pomiarów fotometrycznych oraz metod pomiaru podstawowych wielkości fotometrycznych, spektrofotometrycznych i kolorymetrycznych.

3. ZASADY PROJEKTOWANIA OŚWIETLENIA: komfort widzenia i wydolność wzrokowa; czynniki psychologiczne, a parametry oświetlenia; oddawanie kontrastu; klasy oświetlenia; rozkłady luminancji w polu pracy wzrokowej; podstawowe zasady rozmieszczania opraw oświetlenia ogólnego i miejscowego; zjawisko olśnienia; metody oceny olśnienia; sposoby ograniczania olśnienia; efektywność energetyczna oświetlenia]. Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych zasad oświetlania oraz czynników decydujących o jakości widzenia.

4. TECHNIKA OŚWIETLENIA: zasady psychofizjologiczne i estetyczne w projektowaniu oświetlenia; współczesne zalecenia i wymagania normatywne; wybór systemów oświetleniowych, dobór źródeł i opraw oświetleniowych; zmiany parametrów oświetleniowych w czasie i eksploatacja urządzeń oświetleniowych; oświetlenie awaryjne; typowe rozwiązania w oświetleniu wnętrz: biura, szkoły, obiekty handlowe, obiekty przemysłowe; oświetlenie zewnętrzne: dróg, placów, parków; oświetlenie w sporcie]. Celem przedmiotu jest szczegółowe zapoznanie się z zasadami projektowania oświetlenia, tj. oceną wymagań wzrokowych, technicznych i estetycznych w doborze oświetlenia, z uwzględnieniem wymagań normatywnych.

5. SPRZĘT OŚWIETLENIOWY: parametry i charakterystyki lamp elektrycznych; żarówki (próżniowe, gazowane, halogenowe) - działanie, budowa, parametry i charakterystyki; lampy wyładowcze; charakterystyki wyładowania elektrycznego; zapłon i stabilizacja wyładowania; świetlówki - podstawy działania, budowa, charakterystyki, układy pracy; lampy HID (rtęciówki, sodówki, lampy metalohalogenkowe) - podstawy działania, parametry i charakterystyki, układy pracy; diody świecące - działanie, budowa, parametry i charakterystyki; systematyka opraw oświetleniowych; własności i charakterystyki materiałów stosowanych do budowy opraw oświetleniowych; sterowanie w obwodach opraw oświetleniowych]. Celem przedmiotu jest szczegółowe zapoznanie się z budową i działaniem lamp elektrycznych: żarówek, wyładowczych niskoprężnych (LF) i wysokoprężnych (HID) oraz diod świecących (LED) oraz szczegółowe poznanie budowy, parametrów i charakterystyk opraw oświetleniowych.

6. ŚWIATŁO W ARCHITEKTURZE I SZTUCE: oświetlenie muzeów; oświetlenie i iluminacja wnętrz obiektów architektonicznych (w tym obiektów sakralnych); iluminacja obiektów zabytkowych i nowoczesnych; oświetlenie zieleni]. Celem przedmiotu jest szczegółowe przedstawienie zasad projektowania oświetlenia eksponującego architekturę i sztukę, z uwzględnieniem wymagań i zaleceń normatywnych oraz ograniczeń konserwatorskich.

7. ZAGADNIENIA CIEPLNE W URZĄDZENIACH OŚWIETLENIOWYCH: źródła światła jako źródła ciepła; drogi rozpraszania ciepła; schematy cieplne; zarządzanie ciepłem (thermal menagment) w sprzęcie oświetleniowym; wpływ temperatury na charakterystyki fotometryczne, eksploatacyjne, niezawodnościowe sprzętu oświetleniowego]. Celem przedmiotu jest przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z generacją ciepła w urządzeniach oświetleniowych, z metodami jego rozpraszania do otoczenia, a także z wpływem nagrzewania się urządzeń oświetleniowych na ich charakterystyki eksploatacyjne.

8. KOMPUTERYZACJA PROJEKTOWANIA W TECHNICE ŚWIETLNEJ ORAZ WIZUALIZACJA KOMPUTEROWA: metody obliczania rozkładów natężenia oświetlenia i rozkładów luminancji we wnętrzach i terenach otwartych; praktyczne ćwiczenia w zakresie obliczanie parametrów oświetleniowych będących składnikiem projektu oświetlenia wnętrza (sala szkolna, biuro, sklep, magazyn, hala fabryczna); terenu otwartego (parking, kort tenisowy) i drogi; omówienie zagadnień związanych z uwzględnieniem wymagań norm przedmiotowych przy projektowaniu oświetlenia miejsca pracy; wizualizacja rozkładów luminancji; wykorzystanie programów CAD przy projektowaniu systemów oświetleniowych. Celem przedmiotu jest poznanie zagadnień związanych z komputerowymi metodami obliczania wielkości świetlnych.

PRACOWNIA PROBLEMOWA I WARSZTATY LABORATORYJNE - W trakcie zajęć uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności stosowania aktualnych norm i przepisów w projektach instalacji i urządzeń oświetleniowych przy wykorzystaniu najnowszych produktów przemysłu oświetleniowego. Natomiast podczas warsztatów, uczestnicy będą realizowali badania i pomiary wybranych wielkości fotometrycznych obiektów, systemów i urządzeń świetlnych oraz zapoznawali się z tworzeniem wizualizacji komputerowej w programie 3D Studio MAX. Uzyskane dane będą opracowywane i analizowane z użyciem dostępnych programów komputerowych.

Studia są dwusemestralne i rozpoczną się w styczniu 2012r. Program studiów obejmuje 210 godzin zajęć, na które składają się wykłady oraz zajęcia w pracowni problemowej (laboratorium). Studia zakończą się egzaminem końcowym. Absolwenci otrzymają dyplom ukończenia studiów podyplomowych. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Zakładu Techniki Świetlnej i Elektrotermii Politechniki Poznańskiej.

Koszt udziału w Studium wynosi 1100 PLN za dwa semestry (Studium dotowane jest z funduszy europejskich program Kapitał Ludzki).

Zjazdy będą się odbywały raz w miesiącu w piątki, soboty i ewentualnie w niedzielę (w zależności od potrzeb).

Spotkanie organizacyjne oraz pierwsze zajęcia odbędą się w styczniu 2012 w sali 16 Wydziału Elektrycznego i/lub w Zakładzie Techniki Świetlnej i Elektrotermii PP, Poznań, ul. Piotrowo 3a

Zasady naboru:

Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 grudnia 2011. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje rozmowa kwalifikacyjna.

Warunki uczestnictwa - należy dostarczyć:

  • kartę zgłoszenia na studia podyplomowe,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • skierowanie z zakładu pracy (w przypadku kierowania na studium przez pracodawcę).
  • Koszty uczestnictwa wynoszą 1100,00 PLN. Kwotę należy uiścić jednorazowo - wpłata powinna nastąpić przed rozpoczęciem zajęć.

Kierownik studium podyplomowego TECHNIKA ŚWIETLNA - TEORIA i PRAKTYKA
Dr hab. inż. Konrad Domke, prof. nadzw.
Tel. 61 6652397, e-mail: konrad.domke@put.poznan.pl

Osoba do kontaktu:
Specjalista ds. organizacji procesu dydaktycznego studium podyplomowego TŚw -TiP
Mgr Krystyna Horemska
Tel. 61 6652580, 607168230, e-mail: krystyna.horemska@put.poznan.pl
Ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

Adres do korespondencji:
Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej
Studium TŚw SP-177, Krystyna Horemska,
ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

lub zgłoszenia drogą elektroniczną: e-mail: krystyna.horemska@put.poznan.pl

Karta zgłoszenia

Do pobrania Karta zgłoszenia uczestnika Studium Podyplomowego:

Karta_zgloszenia.doc (197 KB), Karta_zgloszenia.pdf (524 KB).

Kartę należy wydrukować, wypełnić, zeskanować i przesłać na adres krystyna.horemska@put.poznan.pl

Plan zajęć

Do pobrania plan zajęć na semestr I (wersja z dnia 12.06.2012): Plan_sem_1.pdf (459 KB)

Do pobrania plan zajęć na semestr II (wersja z dnia 29.01.2013): Plan_sem_2.pdf (459 KB)

KGOWProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt: Kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy
numer projektu: POKL.04.01.01-00-213/10
Beneficjent: POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
BIURO PROJEKTU: Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii PP, DS3, biuro 20, ul. Kórnicka 5, 61-132 Poznań, tel. 61 647 58 95, fax. 61 647 58 69, e-mail: kgow@put.poznan.pl, www.kgow.put.poznan.pl

  

napisz do web-mastera web-master powrót na stronę głównądo góry

aktualizacja: 04.02.2013